Gallery

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 วิทยาลัยการอาชีพกันตังได้จัด โครงการสอนปรับพื้นฐานนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อปรับความรู้พื้นฐานในรายวิชา คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ