Gallery

นายสถาพร อนุกูลพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกันตรัง เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูผู้เข้าอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนสอนออนไลน์ครูอาชีวะกลุ่มภาคใต้ โดย ม.สงขลานครินทร์ ช่วงวันที่25-29 พ.ค. 63