Gallery

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการคุณครูเอกชัย ศุภเกียรติสุนทร ที่ได้ให้เกียรติเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนฝึกงานแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2562