Gallery

13 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้บริหาร และคณะครู บุคลากร วิทยาลัยการอาชีพกันตั ตอนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562