Gallery

แผนกธุรกิจค้าปลีกและร้านสะดวกซื้อ วิทยาลัยการอาชีพกันตัง ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน (การจัดแสดงสินค้าและบริการลูกค้า) ระดับชาติ ครั้งที่29 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 3กุมภาพัน์ 2563