Gallery

วันที่ 13 มกราคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพกันตัง ได้ออกให้ความรู้และแนะแนวการศึกษาต่อ ให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านควนเคี่ยมและโรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี