Gallery

วันที่17-18ธันวาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพกันตัง ได้จัดส่งชิ้นงานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ของคนรุ่นใหม่ ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง โดยมีนายสถาพร อนุกูลพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกันตัง