Gallery

วิทยาลัยการอาชีพกันตัง ขอแสดงความยินดีกับนายวีระวุฒิ หนูช่วย ครูแผนกสามัญ-สัมพันธ์ และนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง และได้เป็นตัวแทนอาชีวศึกษา