Gallery

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพกันตัง ได้ออกให้ความรู้และแนะแนวการศึกษาต่อ ให้กับนักเรียน ระดับ ม.3 โรงเรียนบ้านโคกยาง อำเภอกันตัง จ.ตรัง