Gallery

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพกันตัง ร่วมต้อนรับนายสถาพร อนุกูลพันธ์ ในโอกาสมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกันตัง