Gallery

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพกันตัง ได้รับมอบหมายจาก อศจ.ตรัง ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะพื้นฐาน การเล่านิทานพื้นบ้าน ระดับ อศจ.ตรัง เพื่อหาตัวแทน อศจ.ตรัง เข้าร่วมการแข่งขันในระดับ