Gallery

วันศุกร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพกันตัง ตอนรับคณะกรรมการ การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562