Gallery

โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน กิจกรรมจัดทำแผนการฝึกอาชีพ พัฒนาหลักสูตร ลงนามสัญญาการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ บันทึกข้อตกลงทางวิชาการเพื่อการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา