Gallery

วันที่ ๑๖ -๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อการเรียน การสอนดิจิทัล โดยในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายน้ำมนต์ โฆสะโก ให้เกียรติมาเป็นประธาน และในพิธีปิดการอบรมได้รับเกียรติจาก นายส