Gallery

วันที่ 26 ม.ค. 2562 นางสุดาวรรณ วรรณบวร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกันตัง มาให้กำลังใจนักเรียนในการสอบ V-Net ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา2561 ณ สนามสอบวิทยาลัยเทคนิคตรัง