Gallery

วันที่ 19 มกราคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพกันตังมอบตัวนักเรียน นักศึกษา (รอบโควตา) ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคารศูนย์วิทยบริการ ชั้น 2