Gallery

นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกันตังพร้อมคณะ จัดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ Fix it Center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Thailand 4.0 โดยมีนายพรชัย สุขโสม นายอำเภอกันตัง เป็นประธานเปิด