Gallery

วิทยาลัยการอาชีพกันตัง เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2561