Gallery

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกันตัง คณะครู แลุะบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ นางสุดาวรรณ วรรณบวร รองผู้อำนวยการ ด้วยความยินดียิ่ง