Gallery

การปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกประสบการณ์จากสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์