Gallery

วันที่ 24 กันยายน 2561 รศ.นพ โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้ติดตามลงพื้นที่ติดตามการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต(Uninet) และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใน