Gallery

วิทยาลัยการอาชีพกันตัง จัดอบรมทีวีดิจิทัลสู่การเรียนรู้ นักเรียน นักศึกษา และภาคประชาชน ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2561 ณ อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพกัตัง