Gallery

การลงนามความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการศึกษาร่วมกับภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนานักเรียน นักศึกษาและครู พัฒนาการเรียนการสอน การวิพากษ์หลักสูตรทวิภาคี ในวันที่ 14 กันยายน 2561