Gallery

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรก้าวสู่อาเซียน กิจกรรมการเข้าค่ายฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ วันที่ 6-7 สิงหาคม 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีพกันตัง