Gallery

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพกันตัง ได้จัดโครงการโรงเรียนสีขาว และเชิญวิทยากรมาให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา ในหัวข้อ ”ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายอาญาในสถานศึกษา”