Gallery

วิทยาลัยการอาชีพกันตัง จัดโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ “การใช้งานวิชาการ พัฒนางานในหน้าที่” ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 21-22 ก.ค. 2561 โดยท่านดร. พรหมสวัสดิ์ ทิพยคงคา ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรม