Gallery

การติดตามประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพราะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดตรัง วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีพกันตัง