Gallery

วิทยาลัยการอาชีพกันตัง จัดโครงการ "วันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่" ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพกันตัง