Gallery

วิทยาลัยการอาชีพกันตังจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึษา 2560 โดยมีนายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี และนายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯเป็นผู้