Gallery

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รับฟังบรรยายสรุปโครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง โดยกลมชลประทาน ณ สะพานคลองช้าง ตำบลบางรัก อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง