Gallery

นางสาวชนันชิดา แซ่เจี๊ยะ วิทยาลัยการอาชีพกันตัง ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือ และ ดูแลนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพกันตังที่่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในเขตจังหวัดตรังระหว่างวันที่ 5-9 ธันวาคม 2560