Gallery

วิทยาลัยการอาชีพกันตังเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดตรัง และให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ในวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง