Gallery

การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษา(จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดตรัง) ในวันที่ 14 พ.ย. 2560