Gallery

วิยาลัยการอาชีพกันตัง จัดปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงานและฝึกอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนายนิธิศ สมทรัพย์ รองฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับนักเรียน นักศึกษา