Gallery

การแข่งขันทักษะวิชาชีพแผนกวิชาช่างยนต์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ ณ อาคารอุตสาหกรรม วิทยาลัยการอาชีพกันตัง