Gallery

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนายการวิทยาลัยการอาชีพกันตัง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา