Gallery

การเลือกตั้งนายกองค์นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หัวหน้างานกิจกรรม หัวหน้าแผนกสาขาวิชาช่างยนต์พร้อมคณะครู และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินกิจกรรมการเลือกตั้งนายก อวท. ปีการศึกษา 2561