Gallery

วิทยาลัยการอาชีพกันตังจัดอบรมการเป็นผู้ประกอบการเเละการเขียนแผนธุรกิจ ในวันพุทธที่ 2 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม ตึกวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพกันตัง