Gallery

มอบประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 14 มีนาคม 2557 ณ อาคารเอนกประสงค์วิทยาลัยการอาชีพกันตัง