Gallery

โครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษา เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพกันตัง