Gallery

อาชีวะบริการ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ โดยศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) วิทยาลัยการอาชีพกันตัง