Gallery

ประกวดแข่งขันนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระหว่างวันที่ 15 - 18 ธันวาคม พ.ศ.2559 ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น จ.สุราษฏร์ธานี