โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน

วันคล้ายวันสถาปนา วิทยาลัยการอาชีพกันตัง

พิธีไหว้ครู และบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม

การให้ใช้ธุรกิจเป็นแหล่งเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2565

กิจกรรมไหว้ครูช่างและครูสามัญประจำปี 2565

โครงการวันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพกันตัง

ข้อมูลผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะ ปีการศึกษา 2564

วันครู ประจำปี 2565

โครงการพัฒนาจิต ประจำปี 2565